Výchovně vzdělávací akce

Výchovně vzdělávací práce na naší MŠ vychází z potřeb, možností a zájmů předškolních dětí. Chceme ovlivňovat celou osobnost dítěte a poskytnout mu základy pro zdravé sebevědomí, sebejistotu a vychovat z něj samostatnou osobnost. Snažíme se, aby naše práce s dětmi byla zajímavá a dětem se v mateřské škole líbilo.

Vzdělávání je cílevědomý a plánovitý proces. Vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Základním východiskem jsou témata, vycházející ze životních situací a související s životní realitou předškolních dětí.

Výchovně vzdělávací práce probíhá cestou přirozenou, dbá na to, aby vše bylo názorné, založeno na vlastní činnosti dětí, aby byly vyrovnány spontánní a řízené aktivity. Dítě se může rozhodnout pro činnost, která ho zaujme, respektujeme individualitu každého dítěte. Hlavní zřetel je brán na učení prožitkové, založeno na spontaneitě, objevnosti, komunikativnosti, aktivitě, tvořivosti a experimentování. Hlavní formou učení je HRA.

Učitelky využívají skupinové i individuální práce.

Zaměření naší mateřské školy je především na rozvoj tělesné zdatnosti dětí, upevňování jejich zdraví a optimální rozvoj osobnosti. Každé dítě bereme jako individuálního jedince, který musí vědět, že ho máme rádi, jsme připraveni vyslechnout jeho problémy a může se na nás s důvěrou obrátit.Ve školním roce 2014/15 se chceme zaměřit na zlepšení komunikace mezi dětmi i komunikace mezi dítětem a dospělým a na oblast JAZYK a ŘEČ. Pod názvem PROJEKTU , který byl vypracován jako součást Prováděcího plánu na tento školní rok „MLUV, MLUV, ZAJÍMÁŠ MĚ„ chceme dát dětem prostor pro začlenění se do kolektivu, snadnější navazování kontaktu a předcházení nežádoucím projevům chování.

Cílem všech našich pracovnic je vytvořit podmínky pro tělesnou , duševní a společenskou pohodu dítěte, dodržovat rytmický řád života dne , vytvářet podnětné, věcné , bezpečné , láskyplné a klidné prostředí, ve kterém dítě ví, že je milováno a má pocit bezpečí , pohody a vzájemné důvěry. Ve spolupráci s rodinou vytvořit všestranně rozvinutou osobnost. K tomu směřují i veškeré aktivity v mateřské škole.